Adoptie-voorwaarden

 

Adoptie-voorwaarden

Ben jij klaar om een katje te adopteren?

1 of meerdere katjes in huis halen is een hele verantwoordelijkheid. Ga hier niet licht over en bereid je goed voor!

Onze adoptie-voorwaarden: 

De volgende voorwaarden moeten gelezen en ondertekend (in de vorm van een adoptie-contract) worden alvorens een katje bij ons kan geadopteerd worden:

Partijen komen het volgende overeen:

 1. Adoptant verbindt zich ertoe de kat duurzaam te verzorgen overeenkomstig de wetgeving op dierenwelzijn en dierenbescherming van het adoptieland en aldus voldoende beweging te geven overeenstemmend met ras en leeftijd, voldoende goede voeding en goede huisvesting te voorzien waaronder o.m. begrepen: voldoende schuilplaatsen, comfortabele rustplaatsen op meerdere niveaus, klim-en krabmogelijkheden en schone kattenbakken.
 2. Adoptant mag de kat geen opzettelijke verminking doen ondergaan. Adoptant zal de kat overeenkomstig de geldende voorschriften laten vaccineren en, bij ziekte van de kat, instaan voor passende diergeneeskundige behandeling.
 3. De kat mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 4. Zoetjes & Snoetjes vzw voorziet de kat van een dierenpaspoort en een chip. Zoetjes & Snoetjes vzw registreert de kat bij adoptie op naam van Adoptant. Bij adreswijziging zal Adoptant de chipregistratie binnen de drie dagen laten aanpassen bij de bevoegde (overheids)dienst en zijn nieuw adres meedelen aan Zoetjes & Snoetjes vzw.
 5. Zoetjes & Snoetjes vzw vermeldt in het paspoort de toegediende entingen: kattenziekte, niesziekte, aangevuld met FeLV (leucose).
 6. Adoptant gaat uitdrukkelijk akkoord de kat na overdracht de nodige rust te geven opdat de kat kan wennen aan de nieuwe omgeving, mensen en dieren. Adoptant is zich ervan bewust dat een kat een lange aanpassingstijd nodig kan hebben en zal de kat minimum drie maanden aanpassingstijd geven. Adoptant kan kosteloos beroep doen op de Zoetjes & Snoetjes vzw nazorgverantwoordelijke voor hulp, begeleiding - en opvoedingstips.
 7. Wat als er medische problemen ontstaan na adoptie? Deze nazorgmaatregelen zijn van toepassing tot uiterlijk 1 maand na de adoptie.
  1. Zoetjes en Snoetjes vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor afwijkingen of ziektes die zij niet kende op het ogenblik van de overdracht.
  2. Adoptant neemt per mail of telefonisch contact op met de Zoetjes en Snoetjes vzw nazorgverantwoordelijke.
  3. De Zoetjes en Snoetjes vzw nazorgverantwoordelijke bekijkt welke stappen nodig zijn, eventueel in samenspraak met de contractuele dierenarts.
  4. Zoetjes en Snoetjes vzw bekostigt enkel en alleen behandelingen, consultaties, voorgeschreven medicatie uitgevoerd door de contractuele dierenarts. Afrekeningen van andere dierenartsen komen niet in aanmerking voor terugbetaling, noch verrekening met de adoptie-bijdrage (zie 6. en 8. van dit contract).
 8.  Na overdracht staat Adoptant in voor alle mogelijke schade berokkend aan of door de kat, ongeacht de oorzaak, alsook voor alle uitgaven gemaakt voor de kat, met inbegrip van de (al dan niet dringende en noodzakelijke) medische kosten.
 9.  Adoptant moet de nodige maatregelen nemen om de kat niet te verliezen en om vermissingen te vermijden. De kat mag de niet vrij buiten gelaten worden vooraleer zij voldoende geacclimatiseerd is (met als absoluut minimum 8 weken na aankomst). Indien de kat toch zou ontsnappen, moet dit onmiddellijk aan Zoetjes & Snoetjes vzw en de bevoegde overheidsdiensten (o.m. politie) worden gemeld. Zoetjes & Snoetjes vzw zal Adoptant waar mogelijk bijstaan in het terugvinden van de kat.
 10.  Adoptant stelt Zoetjes & Snoetjes vzw op de hoogte indien de kat is overleden.
 11.  Indien de kat niet langer bij Adoptant kan verblijven, zal Zoetjes & Snoetjes vzw naar een tijdelijke opvang en goede nieuwe adoptant zoeken. Adoptant geeft Zoetjes & Snoetjes vzw daartoe minimum veertien dagen na ontvangst van de vereiste afstandsverklaring. Tot overdracht van de kat zal Adoptant de kat verder verzorgen conform deze overeenkomst. Er is geen restitutie van de gestorte bijdrage. Zoetjes & Snoetjes vzw neemt de kat altijd terug.
 12.  Zoetjes & Snoetjes vzw respecteert uw privacy. Door ondertekening van dit contract stemt Adoptant ermee in dat Zoetjes & Snoetjes zijn persoonsgegevens verwerkt in een bestand dat enkel voor legitieme doeleinden binnen het kader waarbinnen Zoetjes & Snoetjes vzw opereert, zal worden gebruikt. De persoonsgegevens van Adoptant worden niet meegedeeld aan derden noch gecommercialiseerd, tenzij Adoptant daartoe toelating geeft. Adoptant heeft recht van inzage en van verbetering van zijn gegevens en zal daartoe een schriftelijk verzoek richten aan info@zoetjesensnoetjes.be.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.